Als ondernemingsrecht-advocaat kom ik geregeld in aanraking met algemene voorwaarden. In het Burgerlijk Wetboek zijn algemene voorwaarden omschreven als: een of meer bedingen die zijn opgesteld teneinde in een aantal overeenkomsten te worden opgenomen, met uitzondering van bedingen die de kern van de prestaties aangeven, voor zover deze laatstgenoemde bedingen duidelijk en begrijpelijk zijn geformuleerd. Voor ondernemers is het ontzettend handig om gebruik te maken van algemene voorwaarden. Wanneer men gebruik maakt van algemene voorwaarden, hoeft er immers niet steeds bij elke overeenkomst overeenstemming bereikt te worden over allerlei randzaken en dit werkt wel zo efficiënt. In deze blogpost bespreek ik de 5 meest gemaakte fouten in algemene voorwaarden en geef ik aan de hand van deze fouten tips voor het opstellen van de algemene voorwaarden voor uw onderneming.
-1: De wederpartij heeft geen mogelijkheid gekregen om kennis te nemen van de algemene voorwaarden

Een beding in algemene voorwaarden is vernietigbaar indien de gebruiker van de algemene voorwaarden aan de wederpartij niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen, zo volgt uit de wet. Hier is aan voldaan als de algemene voorwaarden aan de wederpartij ter hand zijn gesteld of, in het geval van een online gesloten overeenkomst, de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij langs elektronische weg ter beschikking zijn gesteld op een zodanige wijze dat deze kunnen worden opgeslagen en toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming. Een link waarin wordt verwezen naar de algemene voorwaarden geplaatst op uw website is hiervoor onvoldoende. U kunt de algemene voorwaarden bijvoorbeeld wel tijdens het bestelproces aanbieden in een op te slaan pdf-bestand, of dit bestand toevoegen aan de bevestigingse-mail naar de wederpartij.

-2: Geen aandacht besteed aan de zwarte en grijze lijsten

Een beding in algemene voorwaarden is eveneens vernietigbaar indien het onredelijk bezwarend is voor de wederpartij. Indien de wederpartij een consument is, dient de gebruiker van de algemene voorwaarden in het bijzonder rekening te houden met de zogeheten ‘zwarte- en grijze lijsten’ uit de artikelen 6:236 BW (zwart) en 6:237 BW (grijs). In artikel 6:236 BW worden bedingen opgesomd, die als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld een beding waarin aan de wederpartij geheel en onvoorwaardelijk het recht om de door de gebruiker toegezegde prestatie op te eisen wordt ontnomen. De bedingen uit artikel 6:237 BW worden vermoed onredelijk bezwarend te zijn. Deze bedingen dienen dan ook niet in uw algemene voorwaarden te worden opgenomen. Doet u dit wel, dan is immers zeer goed mogelijk dat deze bedingen niet gelden, doordat deze door de wederpartij worden vernietigd.

-3: Geen doelgroep bepaald

Het is van groot belang om te bepalen voor welke doelgroep uw algemene voorwaarden zijn opgesteld. Het verschil in bescherming tussen consumenten en ondernemers met betrekking tot dit thema is aanzienlijk. Consumenten worden, mede door de hiervoor besproken regeling van de grijze en zwarte lijsten, veel beter beschermd dan ondernemers. U bent niet verplicht het aan consumenten geboden beschermingsniveau ook aan ondernemer-wederpartijen te bieden. Doet u zaken met zowel consumenten als ondernemers, dan doet u er dus verstandig aan twee verschillende sets algemene voorwaarden te hanteren, met daarin verschillende beschermingsniveaus. U kunt er ook voor kiezen om in uw algemene voorwaarden een duidelijk onderscheid te maken tussen consumenten en ondernemers.

-4: Zorg voor begrijpelijk taalgebruik

In algemene voorwaarden wordt vaak gebruik gemaakt van wollig taalgebruik en veel lastige termen. Dit komt de duidelijkheid van deze voorwaarden niet ten goede. Is het toch nodig een bepaald woord in de algemene voorwaarden te gebruiken, terwijl de betekenis wellicht niet voor iedereen duidelijk is? U kunt een begripsverklaring opnemen in de voorwaarden, waarin u duidelijkheid geeft over wat er precies wordt bedoeld. Hierbij geldt; hoe duidelijker de algemene voorwaarden en het taalgebruik, hoe minder kans op geschillen achteraf. Op basis van de tekst van de algemene voorwaarden is het immers dan al vooraf duidelijk waar men mee akkoord gaat.

-5: ‘Battle of forms’

Het kan voorkomen dat uw wederpartij ook zijn algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing wil verklaren. De vraag rijst dan welke voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Dit wordt ook wel de ‘battle of forms’ genoemd. Uit artikel 6:225 lid 3 BW volgt dat, wanneer aanbod en aanvaarding allebei naar verschillende algemene voorwaarden verwijzen, aan de tweede verwijzing geen werking toekomt, wanneer daarbij niet tevens de toepasselijkheid van de in de eerste verwijzing aangegeven algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand wordt gewezen. U doet er verstandig aan in zo’n geval altijd schriftelijk kenbaar te maken dat u de algemene voorwaarden van de wederpartij uitdrukkelijk van de hand wijst en de wederpartij deze verklaring te laten ondertekenen (neem bijvoorbeeld een dergelijke zin standaard op in uw B2B-contracten). Dit om bewijsproblemen ten aanzien van de geldigheid van uw algemene voorwaarden achteraf te voorkomen.

Laat uw algemene voorwaarden checken door een jurist of advocaat

Tegenwoordig zijn er op internet tal van standaard-algemene voorwaarden te vinden, die u als beginnende ondernemer op zich prima kunt gebruiken. Toch doet u er verstandig aan om uw algemene voorwaarden door een jurist of advocaat te laten opstellen of controleren. Op deze manier bent u er van verzekerd dat de algemene voorwaarden zijn toegesneden op uw onderneming en wordt er niets dat relevant kan zijn buiten beschouwing gelaten.

Vragen? Ik help u hier graag mee verder!

Carel Erasmus