Het komt wel eens voor dat autobedrijven in contracten clausules opnemen waar staat dat de consumentkoper afziet van non-conformiteit bij de auto. Dit betekent dat, indien de auto na de koop gebreken vertoont, de consument geen klacht meer kan indienen bij het autobedrijf. Consumentkopers denken vaak dat ze geen rechten hebben wanneer zij een auto zonder garantie kopen bij een autobedrijf. Indien er sprake is van een consumentenkoop (artikel 7:5 BW), dan heeft de verkoper een verantwoordelijkheid voor de geleverde zaak vanwege de consumentenbescherming. De consument wordt gezien als een zwakkere partij tegenover de professionele verkoper en geniet daarom consumentenbescherming. Non-conformiteit Artikel 7:17 lid 1 BW stelt dat een afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet beantwoorden. Dit is de conformiteitseis. Een zaak is dus non-conform indien die niet beantwoord aan de overeenkomst. Een zaak beantwoordt niet aan de overeenkomst ‘indien gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten’ (artikel 7:17 lid 2 BW). Een koper mag namelijk verwachten dat de auto eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik van de auto nodig zijn en de aanwezigheid van deze eigenschappen niet hoeft te betwijfelen. Daarnaast mag de koper verwachten dat de auto eveneens de eigenschappen bezit die nodig zijn voor bijzonder gebruik indien dit in de overeenkomst is opgenomen. Omdat er sprake is van een bewijsvermoeden in het voordeel van de consument op grond van artikel 7:18 lid 2 is het niet van belang of er wel of geen garantie is. Het bewijsvermoeden ontstaat indien het gebrek aan de auto binnen zes maanden na aflevering van de auto ontstaat. Dit is zo geregeld, omdat het voor de consument soms moeilijk is aan te tonen dat het gebrek al bij de koop bestond. Het opnemen van clausules waar de consument afziet van non-conformiteit is verboden. Dit is in strijd met de wet. Artikel 7:17 BW is een dwingend wettelijke bepaling waar niet van af mag worden geweken wegens de consumentenbescherming. Artikel 7:17 BW verplicht de verkoper in te staan dat de auto geschikt is voor normaal gebruik en vrij van gebreken is. Algemene voorwaarden De clausules (bedingen) die in contracten zijn opgenomen vallen onder de algemene voorwaarden. Het enkel niet lezen van de algemene voorwaarden maakt het toch mogelijk dat de consument stilzwijgend gebonden is aan de algemene voorwaarden. Indien de verkoper de koper geen mogelijkheid heeft geboden tot kennisgeving van de algemene voorwaarden, dan zijn de voorwaarden vernietigbaar. Indien een beding in de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend is voor de wederpartij, dan is deze eveneens vernietigbaar. Hierbij wordt gelet op de aard en de overige inhoud van de overeenkomst, de wijze waarop de voorwaarden tot stand zijn gekomen, de wederzijdse kenbare belangen van partijen en de overige omstandigheden van het geval. Ook als het om algemene voorwaarden gaat is sprake van extra consumentenbescherming.Bedingen die vermoed worden onredelijk bezwarend te zijn kunnen worden vernietigd indien de verkoper niet kan aantonen dat deze bedingen wel redelijk zijn. Onredelijk bezwarende bedingen zijn zondermeer vernietigbaar. Concluderend:  als consumentkoper heeft u vergaande consumentenbescherming indien de verkoper een professionele partij is. Indien de verkoper ook een particulier is, dan geldt dit overigens niet! Wel of geen garantie bij een tweedehands auto maakt dus niet uit, dat wil zeggen de eerste zes maanden heeft elke consument-koper in feite een wettelijke garantie. En daarvan mag geen enkel verkoopbedrijf afwijken. Toch goed om te weten. Carel Erasmus

Zie ook onze nieuwe pagina over Auto recht op https://www.advocatenvanoranje.nl/expertises/autorecht

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.