In een recente zaak rees de vraag of de besluiten van de vergadering van de Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) nietig of vernietigbaar waren. De akte van splitsing werd aangehaald, alsmede het huishoudelijk reglement.

Feiten
Verzoeker 1 c.s. zijn eigenaar van appartementsrechten die recht geven op het exclusieve gebruik van verschillende woonruimten in het appartementsgebouw en van rechtswege lid van de VvE. Bedrijf P. is de beheerder van de VvE. Per brief van 12 juni 2020 zijn de leden van de VvE uitgenodigd om te verschijnen op de vergadering, bij voorkeur bij volmacht. In deze brief staat tevens dat een volmacht kan worden gegeven aan bedrijf P.  Op die vergadering zijn drie besluiten genomen.

Verzoeker 1 c.s. vorderen nietigverklaring van deze besluiten, althans vernietiging van die besluiten. Zij kunnen zich niet verenigen met de besluiten. In de akte van splitsing van de VvE staan een aantal belangrijke bepalingen die verzoeker 1 c.s. aanhalen. Daarnaast halen zij het huishoudelijk reglement aan als zijnde deel van de akte van splitsing. De kantonrechter stelt dat het huishoudelijk reglement geen deel uitmaakt van de akte van splitsing, omdat er nergens staat vermeld dat het deel uitmaakt van die akte.

Op grond van artikel 5:129 lid 1 jo 2:14 lid 1 BW is een besluit van de vergadering van eigenaars dat in strijd is met de wet of de akte van splitsing nietig, tenzij uit de wet iets anders voortvloeit. Voor zover de vergadering van eigenaars op 6 juli 2020 een besluit heeft genomen dat in strijd is met het huishoudelijk reglement, is dat besluit op grond van artikel 2:15 lid 1 sub c jo 5:129 lid 2 BW dus niet nietig maar vernietigbaar.

Besluiten nietig?
Besluit 1 ging over de financiële afwikkeling van verzekeringsclaims. Er is niets aangevoerd waarop moet worden aangenomen dat dit besluit nietig is, zo stelt de kantonrechter.

Besluit 2 ging over vaststelling van het jaarplan groot onderhoud 2020. Volgens verzoeker 1 c.s. kon het jaarplan groot onderhoud 2020 niet worden goedgekeurd, omdat een vastgesteld Meerjarenonderhoudsplan (hierna: MJOP) dat de basis vormt voor dat jaarplan, ontbreekt. Er wordt verwezen naar de akte van splitsing. De VvE betwist dat de MJOP ontbreekt, bij de vergaderstukken van een eerdere vergadering is reeds het MJOP 2020-2034 aangeleverd. De vergadering was uitgesteld vanwege dor verzoeker 1 c.s. geuite bezwaren en daarna door de coronapandemie. De kantonrechter stelt vast dat de akte van splitsing geen specifieke bepaling bevat omtrent het opstellen van een MJOP, maar het kan wel impliciet worden afgeleid. Echter, ook in de akte van splitsing staat vermeld dat het bestuur met machtiging van de vergadering ook onderhoudswerkzaamheden kan opdragen die niet in het MJOP voorkomen. Het besluit kan naar het oordeel van de kantonrechter als zodanige machtiging worden beschouwd. De nietigverklaring wordt niet gevolgd.

Besluit 3 ging over vaststelling van de begroting 2020. Het vaststellen van de begroting is volgens verzoeker 1 c.s. in strijd met de akte van splitsing. Verzoeker 1 was de vorige bestuurder en heeft nagelaten om over 2019 een deugdelijke begroting aan de vergadering van eigenaars voor te leggen, zo stelt de VvE. Uit de wet of akte van splitsing vloeit niet voort dat voor het vaststellen van een begroting is vereist dat de begroting van het voorgaande boekjaar is vastgesteld, zo stelt de kantonrechter.

Alle drie de besluiten worden niet als nietig bevonden.

Besluiten vernietigbaar?

Een aantal leden van de VvE heeft voor de vergadering een volmacht uitgebracht aan bedrijf P., terwijl dat volgens het huishoudelijk reglement niet is toegestaan, zo stellen verzoeker 1 c.s. De VvE stelt dat het artikel uit het huishoudelijk reglement nietig is en wijst op art. 3:60 BW, waarin staat dat eenieder bevoegd is een ander een volmacht te verlenen. Het splitsingsreglement biedt daarnaast geen opening om in het huishoudelijk reglement beperkingen ten aanzien van gevolmachtigden op te leggen. Verzoeker 1 c.s. zouden zich niet kunnen beroepen op het huishoudelijk reglement, omdat het niet overeenkomstig met het splitsingsreglement is gepubliceerd in de openbare registers. Daarnaast stelt de VvE dat verzoeker 1 c.s. geen redelijk belang hebben bij de naleving van het artikel uit het huishoudelijk reglement, omdat niet is gebleken dat zij nadeel hebben ondervonden van de stemming op de vergadering.

De kantonrechter stelt vast dat de volmacht verlening in strijd is geweest met het huishoudelijk reglement. Het is niet aan de orde of dit artikel nietig is, de kantonrechter ziet evenwel geen aanleiding tot vernietiging van de op de vergadering genomen besluiten. Verzoeker 1 c.s. hebben onvoldoende aangevoerd dat zij een redelijk belang hebben bij de naleving van dit artikel uit het huishoudelijk reglement. Een algemeen belang is onvoldoende. Er is niet gebleken dat verzoeker 1 c.s. concreet zijn benadeeld. Er is niet aangevoerd waarom moet worden getwijfeld aan de intenties van bedrijf P.

Totstandkoming besluiten op vergadering, in strijd met redelijkheid en billijkheid?

De besluiten zouden daarnaast ook vernietigbaar zijn, omdat de totstandkoming van de besluiten op vergadering in strijd zou zijn met de redelijkheid en billijkheid. Er wordt niet meer anoniem gestemd door de nieuwe regelingen naar aanleiding van de coronapandemie, wat misbruik in de hand werkt. De ingediende volmachten zijn gebruikt als verkapte opiniepeiling. Daarnaast is de nieuwe stemvariant ‘met de meerderheid meestemmen’ ongeoorloofd, zo stellen verzoeker 1 c.s. De informatievoorziening voor stemmen bij volmacht was onzorgvuldig, het leek alsof er enkel gestemd kon worden via een volmacht aan bedrijf P.. Er ontbrak tevens een stemcommissie. De volmachten waren vooraf ook al ingeleverd en vóór het moment van stemmen werd zelfs al mededeling gedaan van het aantal stemmen ‘voor’, hetgeen niet zuiver is.

De VvE betwist de standpunten. De VvE wijst erop dat de voorzitter van de vergadering bepaalt op welke wijze wordt gestemd. Nergens staat dat anoniem stemmen verplicht is. Er was voldoende duidelijkheid over de volmacht en de vrijheid om te kiezen voor een gevolmachtigde, er werd enkel aangedrongen op stemmen middels een volmacht door de coronapandemie. Verzoeker 1 c.s. heeft geen redelijk belang bij vernietiging, zo stelt de VvE.

De kantonrechter stelt dat er niets is vastgelegd over de manier van stemmen. Toetsingsmaatstaf is de vraag of de vergadering van eigenaars bij afweging van alle bij het besluit betrokken belangen in redelijkheid en naar billijkheid tot het besluit heeft kunnen komen (art. 2:8 BW). Verzoeker 1 c.s. hebben naar oordeel van de kantonrechter onvoldoende aangevoerd dat hier sprake van is. Verzoeker 1 c.s. hebben ook niet gesteld welk nadeel zij concreet hebben geleden door de gehanteerde wijze van stemmen. De kantonrechter passeert het betoog betreffende de wijze van totstandkoming.

Uitspraak

De conclusie is dat de vorderingen van verzoeker 1 c.s. moeten worden afgewezen. Er is geen sprake van vernietiging of een nietigverklaring van de besluiten.

 

CAREL ERASMUS

CAREL ERASMUS

Advocaat en ondernemer

Carel Erasmus is advocaat en ondernemer. Carel procedeert regelmatig in uiteenlopende zaken, bij de Kantonrechter, Rechtbank en Hof. Een greep uit de recente rechtszaken: werknemersfraude, samenwerkingsconflicten, vastgoed, merk- en handelsnaamrecht, ontslag, vof-ontbinding, consumentenrecht. Carel is tevens enthousiast watersporter en oprichter van de eerste eFoil surfschool van Nederland.