Vanaf 1 juli 2021 treedt de nieuwe Alcoholwet in werking. De wet vervangt de Drank- en Horecawet, die regels bevatte omtrent onder andere alcohol- en exploitatievergunningen van horecaondernemingen en slijterijen. De intreding van de nieuwe Alcoholwet gaat gepaard met een aantal wetswijzigingen.

Prijsacties
Ten eerste is het niet meer toegestaan om te stunten met prijzen van alcoholhoudende dranken voor gebruik elders dan in de horeca. Prijsacties met meer dan 25% korting zijn niet langer toegestaan. Hierdoor is het voor bijvoorbeeld supermarkten, slijterijen en webshops bij de verkoop van alcohol niet meer mogelijk om een tweede of derde product gratis te verstrekken. De Nederlandse voedsel- en warenautoriteit (NVWA) zal dit controleren. Prijsacties in cafés en kroegen zijn wel toegestaan.

Online verkoop
Ten tweede mag sterke drank slechts online worden verkocht op websites die niets anders aanbieden dan alcoholhoudende dranken. Daarnaast moet er een online leeftijd verificatiesysteem worden gebruikt, om vast te stellen dat de koper de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt. Ook dit zal de NVWA controleren.

Verder dient bij de onlineverkoop te worden omschreven hoe de leeftijdsgrens wordt geborgd vanaf het moment van verzending tot het moment van levering (de gehele keten). Indien een alcoholhoudende drank alsnog aan een minderjarige wordt verstrekt, is de oorspronkelijke verkoper daarvoor in principe verantwoordelijk.

Tevens is in de nieuwe Alcoholwet een three-strikes-out-maatregel opgenomen, wat inhoudt dat bedrijven die binnen een jaar driemaal de regels met betrekking tot de leeftijdsgrens hebben overtreden, de bevoegdheid tot verkoop kan worden ontzegd.

Verordening gemeente

Ten derde vervalt het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet. In dit besluit stonden eisen over de minimale vloeroppervlakte, hoogte, voorzieningen van elektriciteit etc. Dit besluit was een aanvulling op het Bouwbesluit 2012. Het Bouwbesluit blijft wel van toepassing. De eisen voor horeca-inrichtingen staan in artikel 10 van de nieuwe Alcoholwet. De minimale vloeroppervlakte blijkt hefzelfde, maar gemeenten mogen nu zelf een hogere oppervlakte-eis bepalen.

Tevens kunnen gemeenten bij verordening aan slijters de mogelijkheid bieden om proeverijen te organiseren voor zover deze plaatsvinden buiten de normale openingstijden van de slijterij. Daarnaast kan de gemeente een alcohol overlastgebied aanwijzen, in het geval er sprake is van ernstig overlast of verstoring van de openbare orde.

Gemeenten kunnen ook bij verordening de verplichting opleggen dat op een vervoermiddel waar bedrijfsmatig alcohol geschonken wordt (denk aan een bierfiets), altijd een persoon met een Diploma Sociale Hygiëne aanwezig is.

Sociale hygiëne

De nieuwe Alcoholwet brengt met zich mee dat leidinggevenden van een horecabedrijf of slijterij ingeschreven moeten staan in het Register sociale hygiëne. Deze inschrijving bestond al, maar kan nu enkel geschieden op basis van een bewijsstuk waaruit blijkt dat de leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht in sociale hygiëne, niet op basis van een verklaring van vakbekwaamheid. De Landelijke examencommissie wordt nu de Landelijke examencommissie sociale hygiëne. Deze commissie zal de bewijsstukken erkennen en besluiten over de inschrijvingen.

Alcohol en minderjarigen

Ten vierde is het nieuw dat volwassenen strafbaar zijn wanneer zij alcohol bestellen en doorgeven aan minderjarigen. In een dergelijk geval kan zowel aan de volwassene als aan de minderjarige een bestuurlijke boete worden opgelegd.

Conclusie

De nieuwe Alcoholwet heeft een aantal wijzigingen ten opzichte van de Drank- en Horecawet. Indien u wilt weten wat dit precies betekent voor uw horecaonderneming of slijterij, of bij andere vragen, kunt u contact opnemen met advocaat Errol Opering.