Horeca advocaten

Wie is de vergunninghouder bij een vennootschap onder firma (V.O.F.)
Uit artikel 1, eerste lid, van de Drank- en Horecawet volgt dat een drank- en horecavergunning alleen aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon kan worden verleend. Wanneer er sprake is van bijvoorbeeld een V.O.F. wordt de vergunning op naam gesteld van de vennoten, als zijnde vergunninghouders. Een V.O.F. is geen rechtspersoon, maar een ondernemingsvorm gebaseerd op een overeenkomst tussen natuurlijke personen (de vennoten).

Drank- en horecawetvergunning
Op 20 januari 2020 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland opnieuw geoordeeld dat burgemeesters er niet klakkeloos vanuit mogen gaan dat een drank- en horecavergunning van rechtswege komt te vervallen indien een vennoot uittreedt.

In deze zaak had de burgemeester van Nijmegen een besluit (last onder bestuursdwang) genomen, waarmee een horecaondernemer werd bevolen om de exploitatie van een restaurant te beëindigen en beëindigd te houden, omdat volgens de burgemeester het restaurant werd geëxploiteerd zonder de daarvoor vereiste vergunning. De burgemeester was van mening dat de vergunning van rechtswege is vervallen omdat de rechtsvorm van de onderneming is gewijzigd van een vennootschap onder firma naar een commanditaire vennootschap.

De voorzieningenrechter oordeelde anders en verwees naar de eerdere uitspraak van de Afdeling van de Raad van State van 24 oktober 2018, waarin de Afdeling oordeelde dat een wijziging van een rechtsvorm niet maakt dat er geen gebruik van de vergunning meer gemaakt kan worden. Indien één van de vennoten de exploitatie van het bedrijf onafgebroken voorzet komt de vergunning niet van rechtswege te vervallen.

Meldingsplicht
U heeft als vergunninghouder wel de plicht om de burgemeester op de hoogte te stellen van de wijzigingen in het geval de exploitatie niet meer overeenkomt met de verleende drank- en horecavergunning. Doet u dit niet, dan kan de burgemeester op grond van artikel 31 eerste lid, aanhef en onder d van de Drank- en Horecawet uw vergunning in trekken.

Conclusie
Treedt uw medevennoot uit, dan is het verstandig dit namens de V.O.F. te melden aan de gemeente. In het geval u de exploitatie van het bedrijf onafgebroken voorzet komt de vergunning niet van rechtswege te vervallen. Naar aanleiding van uw melding/aanvraag dient de burgemeester u een nieuwe vergunning te verlenen, waarna de oude vergunning ingetrokken kan worden. U behoudt de oude vergunning totdat de nieuwe vergunning aan u is verleend.
Indien de gemeente uw drank- en horecavergunning wil intrekken of dreigt uw horecabedrijf te sluiten, neemt u dan contact met ons op.