Ondernemingsrecht – Licentieovereenkomst

application-form

Licentieovereenkomst

In een Licentieovereenkomst komen partijen overeen dat de licentienemer van de licentiegever een recht krijgt. Vaak gaat het om een gebruiksrecht ten aanzien van een intellectueel eigendomsrecht (octrooi of auteursrecht, merknaam of software). Zo kan bijvoorbeeld een ondernemer die beschikt over een merk ervoor kiezen om een ander tegen betaling toestemming te geven om gebruik te maken van dit merk. Deze toestemming wordt een licentie genoemd. In de licentieovereenkomst worden vervolgens de voorwaarden omtrent het gebruik van het merk, techniek of idee vastgelegd.

Inhoud

De partijen genieten een grote mate van vrijheid bij het opstellen van de licentieovereenkomst. Toch is het verstandig om een aantal punten in de overeenkomst op te nemen. De overeenkomst  dient duidelijk aan te geven wat het onderwerp van licentie inhoud. Dikwijls gaat het om een gebruiksrecht ten aanzien van een merk, octrooi of software. Verder dient te worden bepaald of het gaat om een overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Hier is het van belang om opzegtermijnen en de wijze van beëindiging goed weer te geven. Naast de omschrijving van het object dient de omvang te worden omschreven. De omvang is het belangrijkste punt in de overeenkomst. Juist omdat het niet gaat om een gebruiksrecht ten aanzien van tastbare voorwerpen, is het van belang om dit zo helder mogelijk te omschrijven. Geldt het gebruiksrecht bijvoorbeeld ten aanzien van software voor een hele onderneming of is deze beperkt tot één gebruiker.  Hoe vaak, waar, en hoe mag van het gebruiksrecht gebruik worden gemaakt. Daarnaast is de vastlegging van de overeengekomen vergoeding belangrijk. Deze kan bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks worden afgedragen. De vorm van betaling zal afhankelijk zijn van wat partijen met elkaar overeenkomen. Ook zijn regels omtrent aansprakelijkheid en garanties van belang. Tot slot is het verstandig om een werkwijze bij het ontstaan van geschillen in de overeenkomst op te nemen.

Juridische expertise

Voor het opstellen van een correcte licentieovereenkomst is expertise nodig. Er dient namelijk rekening te worden gehouden met wetgeving, statuten en jurisprudentie. De advocaat zal u kunnen ondersteunen bij het opstellen en beoordelen van de overeenkomst, alsmede bij het voeren van onderhandelingen en het voeren van procedures. Deze procedures kunnen gaan om geschillen over een licentie, wanprestatie, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus Rein Eilers