Een aantal werkgevers heeft verschillende trucjes gebruikt om de wettelijke verplichting tot betaling van transitievergoeding te omzeilen. De kantonrechter te Breda heeft een uitspraak gedaan over een dergelijk trucje. Een werkgever deed een poging om de vergoeding te omzeilen door een verkeerde opzegtermijn te hanteren.

De Casus

Volgens de wet heeft een werknemer recht op een transitievergoeding indien zijn dienstbetrekking tenminste 24 maanden heeft geduurd. In het desbetreffende geval heeft de werkgever na een periode van 23 maanden opgezegd, waardoor de werknemer, volgens deze werkgever, niet in aanmerking kwam voor een transitievergoeding.

De Kantonrechter

De kantonrechter overwoog dat de opzegging onregelmatig was omdat er niet tegen het einde van de maand is opgezegd. Opzegging geschiedde namelijk op 3 februari 2016 tegen 3 maart 2016 en was hierdoor in strijd met de wet en de arbeidsovereenkomst. Opzegging had moeten geschieden tegen 1 april 2016.
Dit had als gevolg dat de werkgever niet handelde conform de bedoeling die de wetgever heeft bij de termijn van 24 maanden, ofwel conform de verplichting van goed werkgeverschap. Het recht van een werknemer op een transitievergoeding bij onregelmatige opzegging kan niet teniet worden gedaan als die bij een regelmatige opzegging verschuldigd zou zijn, zo oordeelde de kantonrechter. Daarbij is niet van belang of de werkgever bewust of onbewust een verkeerde opzegtermijn heeft gehanteerd.

Procedure UWV te lang?

De werkgever in kwestie heeft ook getracht de ontslagtermijn van het UWV aan te vechten. Volgens hem duurde de procedure bij het UWV te lang. De kantonrechter oordeelt ten opzichte van deze stelling dat een eventueel langere duur van een UWV procedure niet het recht op een transitievergoeding kan aantasten. Een ontslagprocedure is een recht van een werknemer die hem niet kan worden ontnomen. Evenmin beschouwde de kantonrechter de procedure ‘te lang’ doordat het UWV aanvullende informatie had opgevraagd en er een extra ronde van hoor en wederhoor werd ingelast.
Werkgevers moeten in het achterhoofd houden dat een transitievergoeding niet omzeild kan worden door een verkeerde opzegtermijn te hanteren. Daarbij zal een beroep op een te lange ontslagprocedure bij het UWV ook weinig kans van slagen bieden.

September 2016

Irma van der Vorst is advocaat bij AdvocatenvanOranje