Op 6 oktober 2021 heeft de kantonrechter zich gebogen over de vraag of er sprake is van non-conformiteit en /of koper een beroep op ontbinding van de koopovereenkomst toekomt.

In het onderhavige geval is koper een natuurlijk persoon die in Zwitserland woont. De verkoper is een autohandelaar dat zich richt op de handel in en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s, welke is gevestigd in Nederland.

De verkoper heeft via de veilingsite www.catawiki.com, een online verkoopplatform, een Ford Thunderbird uit 1956 312CI V8 Cabriolet (hierna: de Auto) te koop aangeboden. In de advertentie is voor zover van belang opgenomen dat de auto beschikt over een handgeschakelde versnellingsbak met een high power blok van 260 pk (standaard was 210 pk): P6FH184100.

Op 2 april 2018 heeft koper op de auto geboden en de auto gekocht voor € 11.500,- exclusief btw. Eind mei 2018 is de auto in Zwitserland afgeleverd.

Koper heeft diverse deskundigen verzocht een offerte uit te brengen voor de renovatie van de auto. Een van de deskundigen heeft op 19 maart 2019 een rapport uitgebracht met daarin zijn bevindingen opgenomen. Volgens de betreffende deskundige ligt er in de auto een motorblok met code ‘B9AE-6015-F’. Dit betreft volgens de betreffende deskundige geen origineel motorblok.

Koper heeft op 1 april 2019 aan de verkoper kenbaar gemaakt dat zijn expert heeft ontdekt dat de motor die in de auto ligt niet de motor is, zoals op de advertentie is aangeduid als een “312 CI V8 8V – 260 pk”, maar een 1959 full size engine block met minder pk dan de originele motor. Voorts heeft koper de verkoper laten weten het onacceptabel te vinden dat de wijziging van de motor niet  is meegedeeld in de advertentietekst. In dit verband wil koper de koop dan ook ontbinden.

In reactie op bovengenoemd schrijven heeft de verkoper op 10 april 2019 aangegeven het spijtig te vinden dat de auto niet aan koper zijn verwachtingen voldoet, maar dat zij na een jaar geen claims of verzoeken meer kan accepteren. Voorts merkt de verkoper op  dat de auto zonder enige garantie van matching nummers is verkocht en nergens is aangegeven dat sprake is van het originele motor blok.

Koper liet het er hier echter niet binnen zitten en nam een gemachtigde in de arm. Op 15 oktober 2020 heeft de gemachtigde van koper een beroep gedaan op non-conformiteit, nu in de auto een ander motorblok ligt dan in de advertentie is opgenomen. Voorts voert de gemachtigde aan dat koper aan de klachtplicht heeft voldaan, aangezien hij kort na de ontdekking door de deskundige heeft geklaagd. Voorts zou koper zich wél op ontbinding van de overeenkomst kunnen beroepen, nu herstel en vervanging niet meer mogelijk is. Indien de verkoper wel van mening is dat vervanging of herstel mogelijk is, dan dient hij binnen 4 weken kenbaar te maken.

Per e-mailbericht van 15 oktober 2020 heeft verkoper geantwoord en voor zover van belang te kennen gegeven:

“(…)

Nergens in de advertentie staat dat de auto matching is (ofwel het blok oorspronkelijk bij de auto hoort). Bij auto’s van deze leeftijd (64 jaar oud), worden vaak motorblokken verwisseld als deze niet meer gerepareerd kunnen worden. Een ‘matching’ motorblok vermelden wij dan ook altijd in onze advertenties.

Daarnaast had uw client pas na een jaar aan de bel getrokken, toen de auto al volledig uit elkaar was gehaald, (…). Het is door zijn handelen (auto volledig demonteren) en de extreem late melding voor ons onmogelijk om het tegendeel te bewijzen.

Wij kunnen uw client dus niet verder assisteren in deze kwestie en hopen u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd”.

Op 30 oktober 2020 heeft de gemachtigde van koper aan verkoper onder andere kenbaar gemaakt dat het juist op de weg van verkoper lag om vooraf kenbaar te maken dat de auto niet de originele motor had.

Beoordeling kantonrechter

Aangezien de onderhavige zaak een internationaal karakter kent, nu koper in Zwitserland woont en verkoper in Nederland gevestigd is, dient de kantonrechter ambtshalve te onderzoeken of hij bevoegd is van het geschil kennis te nemen. Nu verkoper gevestigd is in Nederland, komt de Nederlandse rechter rechtsmacht toe. De kantonrechter te Rotterdam is, gelet op de vestigingsplaats van verkoper en gelet op het beloop van de vordering, bevoegd van het geschil kennis te nemen.

Gelet op het vorenstaande dient te worden beoordeeld of sprake is van non-conformiteit. Op grond van artikel 7:17 lid 2 BW beantwoord een zaak niet aan de overeenkomst indien zij, mede gelet op de aard van de zaak en de mededelingen die de verkoper over de zaak heeft gedaan, niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst mocht verwachten. De koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen, alsmede de eigenschappen die nodig zijn voor een bijzonder gebruik dat bij de overeenkomst is voorzien.

Verkoper heeft, zoals blijkt uit de advertentie, geboden op een Ford USA – Thunderbird 312CI V8 uit het bouwjaar 1956, met bij de ‘omschrijving’ de mededeling dat sprake is van een restauratieproject en dat de auto zowel technisch als optisch moet worden verzorgd. Bij de omschrijving is voorts opgenomen: “Wat deze auto uniek maakt zijn de ‘Continental kit (reservewiel kit)’ en de handgeschakelde versnellingsbak met het high power blok van 260 pk (standaard was 210 pk)” Vervolgens wordt in de advertentie het chassisnummer vermeld en uitgeschreven waar de letters en cijfers voor staan. Ten aanzien van ‘P’ is opgenomen: ‘Motorcode – 312 8V 3-sp – 260 pk – 9,7 Comp Ratio’. Verderop in de advertentie wordt vervolgens de ‘Technische informatie’ verstrekt en staat achter Motor en vermogen: “5.112 cc 312CI V8 8V – 260 pk”.

Gelet op bovengenoemde informatie in de advertentie heeft koper er gerechtvaardigd op mogen vertrouwen dat de auto voorzien was van het originele motorblok uit 1956. Zowel de opmerking dat het high power blok van 260 pk de auto uniek maakt en het feit dat bij de technische informatie melding wordt gemaakt van de motor die correspondeert met de code van het chassisnummer, was er voor koper geen aanleiding te twijfelen over de vraag of al dan niet het originele motorblok in de Auto aanwezig was. Verwacht mag worden -en zeker van een professionele verkoper – dat bij de technische informatie melding wordt gemaakt van het motorblok dat zich in de auto bevindt.

Nu koper er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de auto zou beschikken over de originele motor, en zulks niet het geval is, is er sprake van non-conformiteit. Op grond van het bepaalde in artikel 7:22 BW was koper , nu hij verkoper de gelegenheid heeft gegeven tot herstel en/of vervanging over te gaan, bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Verkoper heeft echter betoogd dat koper niet tijdig heeft geklaagd en aldus geen recht op ontbinding meer heeft. Gelet op het feit dat in dit geval sprake is van een consumentenkoop geldt, op grond van artikel 7:23 lid 1, laatste zin, BW, dat koper  binnen bekwame tijd na de ontdekking dat de auto niet voldeed aan de overeenkomst, dit kenbaar moest maken aan verkoper. Daarbij is een kennisgeving binnen een termijn van twee maanden na de ontdekking tijdig.

Nu koper tijdig heeft geklaagd, was koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Ook een vraag over de koop of verkoop van een auto? Wij horen het graag.