Het arbeidsrecht gaat de komende tijd flink veranderen vanwege het intreden van de nieuwe regels die voortvloeien uit de Wet Werk en Zekerheid. Graag willen wij u via deze weg op de hoogte stellen van de belangrijkste veranderingen per 1 januari 2015 gaat veranderen. Daarnaast zullen er veel veranderingen intreden op 1 juli 2015.

Proeftijd in arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

In een arbeidsovereenkomst voor de duur van zes maanden of korter, mag geen proeftijd meer worden opgenomen. Indien er toch een proeftijd in de arbeidsovereenkomst wordt opgenomen, is deze bepaling nietig. U mag in dit geval dus te allen tijde geen beroep op deze bepaling doen.

Aanzegplicht bij arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

U zult in bepaalde gevallen ook rekening moeten gaan houden met de aanzegplicht. De aanzegplicht geldt alleen voor het eindigen van arbeidsovereenkomsten met een minimale duur van zes maanden, waarvan de einddatum op voorhand is vastgelegd. Dit houdt in dat u de werknemer, minimaal één maand voor het eindigen van zijn arbeidsovereenkomst, schriftelijk op de hoogte moet stellen of u al dan niet de arbeidsovereenkomst wilt verlengen. Indien u de arbeidsovereenkomst wilt verlengen, dient u ook aan te geven onder welke voorwaarden u wilt verlengen.

Concurrentiebeding in arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd verboden

Het is binnenkort in beginsel ook niet meer toegestaan om een concurrentiebeding op te nemen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, tenzij u kunt toelichten welke zwaarwichtige bedrijfsbelangen er bestaan en waarom deze belangen beschermt dienen te worden middels een concurrentiebeding.

Loondoorbetalingsplicht

In principe geldt dat er geen loon verschuldigd is op het moment dat de werknemer geen werkzaamheden verricht. Als uitzondering geldt echter dat de werknemer wel recht heeft op loon, op het moment dat hij zijn werkzaamheden niet kan verrichten door een oorzaak die voor risico van de werkgever komt.

Werkt u vaak met oproepkrachten? Dan heeft u hoogstwaarschijnlijk een bepaling in de arbeidsovereenkomsten opgenomen waarin staat dat gedurende de eerste zes maanden de loondoorbetalingsplicht wordt uitgesloten. Op deze manier bent u namelijk niet verplicht het loon van de oproepkracht door te betalen op het moment dat u bijvoorbeeld geen werk beschikbaar heeft voor de oproepkracht. De loondoorbetalingsplicht kan voor een periode van zes maanden worden uitgesloten. In de cao kan deze periode op dit moment nog onbeperkt worden verlengd. Dit gaat echter veranderen. De periode van zes maanden kan straks namelijk in beginsel niet meer in de cao worden verlengd.

Er bestaat slechts één uitzondering op deze nieuwe regeling. In de cao kan namelijk nog wel onbeperkt worden afgeweken van de loondoorbetalingsplicht, indien het gaat om een functie van incidentele aard welke geen vaste omvang heeft. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan invalkrachten. Let op! Indien u van deze mogelijkheid gebruikt wenst te maken, dan moet deze specifieke functie in de cao worden aangewezen, anders kan er namelijk geen beroep worden gedaan op deze uitzondering.

Vragen over het nieuwe arbeids- en ontslagrecht? Wij horen het graag.

Carel Erasmus