Zaken met betrekking tot een ontslag op staande voet spreken altijd erg tot de verbeelding. Zo ook de zaak die vorige maand werd voorgelegd aan het Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba.

De feiten
In deze zaak ging het om een werkneemster van de bekende fastfoodketen Burger King, gevestigd in Aruba. Op een maandagvond vorig jaar was de betreffende werkneemster bezig met het bereiden van broodjes hamburger op bestelling voor gasten van de keten. Vanuit de ‘drive through’ werd er door een klant een broodje hamburger besteld, waarbij zij om extra augurken verzocht. Toen de hamburger aan de klant werd geleverd, bleek dat er in plaats van extra augurken, extra bacon bij was gedaan. Hierop bracht de klant de hamburger terug, met het verzoek om er alsnog extra augurken bij te doen.

Nadat de hamburger nogmaals werd geleverd aan de klant, bleek dat er tientallen augurken in gestopt waren, in plaats van de voor Burger King gebruikelijke vier stukjes. De klant heeft vervolgens een foto gemaakt van haar met augurken volgepropte broodje hamburger en die op Facebook geplaatst met daarbij een tekst inhoudende een klacht over de fastfoodketen. Naar aanleiding van deze klacht heeft Burger King een onderzoek ingesteld, wat uiteindelijk heeft geleid tot een ontslag op staande voet voor de werkneemster.

Juridisch kader
Een ontslag op staande voet is alleen rechtsgeldig als is voldaan aan de strenge eisen die volgen uit artikel 7:677 lid 1 BW:

-Het ontslag moet ‘onverwijld’ zijn gegeven. Hierdoor maakt de werkgever duidelijk dat de aangevoerde reden voor hem daadwerkelijk zo dringend is dat hij het dienstverband geen dag langer wenst te laten voortduren.

-Er moet sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag. De gedraging in kwestie moet ernstig genoeg zijn om een ontslag op staande voet te rechtvaardigen. Bij de beoordeling van de aanwezigheid van een dringende reden dienen alle omstandigheden van het geval te worden betrokken, denk hierbij aan de aard en de ernst van hetgeen als dringende reden wordt aangemerkt, de aard en duur van de dienstbetrekking, de wijze waarop de werknemer die heeft vervuld en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer, zoals zijn leeftijd en de gevolgen van een dergelijk ontslag voor hem. Wat voor de werkgever een dringende reden vormt is, los van de aard van de gedraging (de zogenaamde ‘objectieve dringende reden’), ook afhankelijk van het gebruik in het bedrijf (de ‘subjectieve dringende reden’). Bij dit laatste kan men denken aan een streng beleid, eventueel vastgelegd in huisregels. Zo hield een ontslag op staande voet van een werknemer in de cateringbranche, wegens het opeten van een geopend zakje pinda’s, stand doordat de werkgever een strikt beleid hanteerde, zonder uitzonderingen, en de werkgever in die zaak tevens had aangetoond dat dit beleid consequent werd toepast en werd uitgedragen via het personeelsblad.

-Deze dringende reden moet ook ‘onverwijld’ aan de wederpartij zijn medegedeeld. Deze laatste eis is in de wet opgenomen om ervoor te zorgen dat de wederpartij direct weet op welke grond het ontslag op staande voet is gebaseerd, zodat hierover geen twijfel kan bestaan.

De uitspraak
Het Gerecht meende dat de werkneemster, door aldus te handelen, de fastfoodketen een dringende reden heeft gegeven, noodzakelijk voor een rechtsgeldig ontslag op staande voet en overwoog dat het professioneel bereiden van maaltijden voor derden, waaronder begrepen een broodje hamburger met extra augurk, in meerdere opzichten een serieuze aangelegenheid is en een verantwoordelijkheid waarmee niet valt te spotten. Door op het door de klant met wat extra augurk bestelde broodje hamburger zo ongeveer een hele pot augurken te stoppen, heeft de werkneemster niet alleen blijk gegeven volstrekt ongeschikt te zijn als professioneel bereidster van maaltijden, maar heeft zij Burger King eveneens op ontoelaatbare wijze in een kwaad en schadelijk daglicht gesteld, aldus het Gerecht. De werkneemster ontkende hierop dat zij degene is geweest die het broodje hamburger heeft bereid en geleverd aan de klant. Het Gerecht ging niet mee in haar verhaal, er waren immers videobeelden gemaakt van het voorval, en het ontslag op staande voet hield in casu dan ook stand.

In deze Arubaanse hamburger-zaak lijkt het erop dat de werkneemster de draak steekt met de klant en dergelijk gedrag van werknemers past niet bij een grote keten als Burger King. Ik vind het dan ook begrijpelijk dat de werkneemster in kwestie op staande voet is ontslagen.

Bent u op staande voet ontslagen of wilt u als werkgever advies inwinnen over dit thema? Ik help u graag verder!

Carel Erasmus, advocaat

Carel Erasmus