Voor ondernemers ligt het voor de hand om een domeinnaam te gebruiken die identiek is aan de handelsnaam van de onderneming. Zo kan de onderneming makkelijk worden gevonden op het internet. Ieder ander die een identieke of overeenstemmende domeinnaam hanteert, loopt het risico te worden aangesproken op handelsnaaminbreuk door het creëren van verwarringsgevaar. De bescherming van een handelsnaam wordt echter niet door de Handelsnaamwet geboden wanneer de handelsnaam zuiver beschrijvend is voor de producten of diensten die de onderneming aanbiedt.

Artiestenverloningen

In december vorig jaar wees de Hoge Raad een arrest over het gebruik van een beschrijvende handelsnaam in een domeinnaam. Dat wordt door de Hoge Raad in beginsel niet als onrechtmatig beschouwd, ook niet indien de domeinnaam verwarring wekt. De domeinnaam Artiestenverloning.nl maakte volgens Artiestenverloningen.nl inbreuk op haar handelsnaam, maar dat werd niet door de Hoge Raad beaamd. Artiestenverloningen is een beschrijvende naam voor de diensten die het bedrijf aanbiedt en er bestaat derhalve noodzaak om een dergelijke beschrijvende aanduiding beschikbaar te houden voor concurrenten om als handelsnaam te gebruiken.

Parfumswebwinkel

Afgelopen juni rees bij de Rechtbank Den Haag weer de vraag of er inbreuk werd gemaakt op een handelsnaam. Het bedrijf Parfumswinkel betrok Parfumswebwinkel in rechte omdat deze volgens haar inbreuk maakte op haar handelsnaam ‘Parfumswinkel’ door het drijven van een online onderneming onder de naam ‘Parfumswebwinkel’. Parfumswinkel stelde dat die handelsnaam slechts in geringe mate afwijkt van haar eigen handelsnaam en daarmee verwarringsgevaar creëert. Parfumswebwinkel verweerde zich door het Artiestenverloningarrest in te roepen en te stellen dat Parfumswebwinkel een louter beschrijvende naam is waardoor het niet de bescherming van een handelsnaam geniet.

De Rechtbank ging voorbij aan dat verweer en stelde dat Parfumswebwinkel in de strikte zin van het woord als louter beschrijvend voor een webwinkel in parfums kan worden beschouwd, maar het niet een gebruikelijke of gangbare aanduiding in de branche is. De termen ‘parfums’ en ‘(web)winkel’ zijn als zelfstandige termen gebruikelijk in de branche, maar de combinatie ‘Parfumswebwinkel’ is dat niet. De handelsnaam kon dus niet worden beschouwd als een beschrijvende naam waarvoor noodzaak bestaat om die aanduiding beschikbaar te houden voor bedrijven om die als handelsnaam te gebruiken. De Rechtbank concludeerde dat tussen de ondernemingen van Parfumswebwinkel en Parfumswinkel verwarring te duchten was. Door het geringe verschil in naam kon Parfumswinkel het gebruik van de handelsnaam ‘Parfumswebwinkel’ verbieden.

Toch is het probleem voor Parfumswinkel nog niet opgelost. De website Parfumswebwinkel is tot op heden nog steeds online, omdat gebruik van die domeinnaam geen inbreuk op de handelsnaam van Parfumswinkel inhoudt. Het enkel hanteren van een domeinnaam is geen handelsnaaminbreuk, zo oordeelde de Rechtbank. De consument kan zodoende nog steeds naar de website van Parfumswebwinkel worden geleid, in plaats van naar de website van Parfumswinkel. Op de website van Parfumswebwinkel zie je dan wel inmiddels een andere (handels)naam..

Conclusie

In dit geval zijn de gebruikte namen weliswaar beschrijvend, maar toch zo ‘ongebruikelijk’, dat er toch van inbreuk op handelsnaam sprake kan zijn. Maar door de naam vervolgens alleen nog maar als domeinnaam te gebruiken, en dus niet als handelsnaam, komt Parfumswebwinkel er toch mee weg om dezelfde domeinnaam te blijven gebruiken.

Heeft u ook een vraag over domeinnamen of handelsnamen? Ik denk graag met u mee. Mail me uw dilemma en ik neem contact met u op.

Carel Erasmus
Advocaat
erasmus@advocatenvanoranje.nl