De scheiding is al een tijd achter de rug en de man, destijds ondernemer, betaalt partneralimentatie. Deze is gebaseerd op zijn inkomensverwachtingen ten tijde van de scheiding. Maar wat als de man zijn onderneming verkoopt en zijn inkomen daardoor daalt?

Casus
Volgens een uitspraak van het hof Den Haag uit 2016 (ECLI:NL:GHDHA:2016:932) waren partijen gescheiden in 2011. De man betaalde sindsdien ongeveer EUR 7.500 aan partneralimentatie per maand aan de vrouw. De basis voor dit bedrag was mede een winst uit onderneming van EUR 245.000 per jaar. Na de verkoop van de onderneming is hij gaan werken in loondienst tegen een bruto jaarsalaris van ongeveer EUR 90.000. Nog steeds een respectabel inkomen, maar aanzienlijk lager dan de EUR 245.000. Reden voor de man de rechter te vragen het maandelijkse bedrag a¬¬an partneralimentatie naar beneden bij te stellen tot ongeveer EUR 2.750 per maand.

Argumenten voor en tegen
De man voerde aan de dat hij zijn onderneming moest verkopen om gezondheidsredenen en verslechterende economische omstandigheden in zijn branche, onder meer als gevolg van nieuwe wetgeving. Hij teerde al anderhalf jaar in op zijn vermogen en zijn verlies van inkomen is ook niet te herstellen, aldus de man. De vrouw is echter van mening dat het lagere inkomen verwijtbaar is en dat hij opnieuw in staat moet zijn een hoog inkomen te verdienen.

Kernvraag
De kernkwestie in deze zaak wordt door het hof als volgt verwoord:
“Bij de beantwoording van die vraag (is er sprake van een verwijtbaar verlies van inkomen of niet?, RE) zal in het bijzonder moeten worden bezien of sprake is van ‘verwijtbaar inkomensverlies’ in die zin dat de man zich uit hoofde van zijn verhouding tot de vrouw met het oog op haar belangen had behoren te onthouden van de gedragingen die tot de inkomensvermindering hebben geleid. Bij een bevestigende beantwoording van deze vraag kan die inkomensvermindering ten dele of zelfs in het geheel buiten beschouwing worden gelaten.”

Antwoord
Hoe deze algemene formulering moet worden uitgelegd in het voordeel van een cliënt is uiteraard het werk van een advocaat. De rechtbank was in eerste instantie tot het oordeel gekomen dat de vermindering van het inkomen van de man buiten beschouwing diende te bij zijn verzoek voor lagere partneralimentatie. Hierop besloten de man en zijn advocaat in hoger beroep te gaan. Het hof komt vervolgens tot het oordeel dat het verlies van inkomen van de man wel degelijk moet worden meegenomen bij zijn verzoek tot lagere partneralimentatie. Het hof acht hiervoor het volgende relevant:
1. De man was geen dga en had ook rekening te houden met de belangen van andere aandeelhouders. Hij diende ervoor te zorgen dat de continuïteit van de vennootschappen en daarmee de werkgelegenheid niet in gevaar kwam;
2. De man was volgens het hof niet in staat de aandelen zelf over te nemen en er waren ook geen mogelijkheden samenwerking aan te gaan met andere partijen;
3. Het bod van de overnemende partij was volgens het hof redelijk en de keuze van de man en zijn andere aandeelhouder daarop in te gaan was volgens het hof “alleszins verantwoord”.
Kennelijk kwam de man betrouwbaar over, want het Hof zag geen reden te twijfelen aan de verklaringen van de man. Ook op dit soort punten kan (en eigenlijk: moet) een advocaat een toegevoegde waarde hebben. Uiteindelijk komt het hof tot het oordeel dat de man, na twee tussenstappen EUR 3.609 per maand aan partneralimentatie dient te betalen aan de vrouw. Niet precies het bedrag dat de man wilde gaan betalen, maar wel aanzienlijk lager dan voorheen.

Conclusie
De conclusie is dus dat bij het veranderen van inkomen kan lonen naar de rechter te stappen om verlaging van partneralimentatie te vragen. Of een dergelijk stap verantwoord is dient goed te worden afgewogen, want bij een verzoek zullen rechters goed kijken naar de omstandigheden die hebben geleid tot, in dit geval, het verlaagde inkomen. Daarbij is het belangrijk dat advocaat en cliënt goed samenwerken en er een volledig beeld ontstaat, want rechters kunnen soms het naadje van de kous vragen bij het zoeken naar een oplossing.

Bent u als ondernemer met echtscheidingsperikelen op zoek naar ondersteuning van een advocaat, of heeft u vragen naar aanleiding van dit blog, dan kunt u contact opnemen met mr. R.R. (Rein) Eilers, Advocaten van Oranje, 020-210 9009, of via eilers@advocatenvanoranje.nl.

REIN EILERS

REIN EILERS

Advocaat

Rein Eilers is advocaat personen- en familierecht, arbeidsrecht en contractenrecht. Met vijftien jaar ervaring in het bedrijfsleven bij onder meer de familie Brenninkmeijer (Anthos Consult / C&A) en Achmea, heeft Rein een stevige ervaring waarmee hij ondernemers verder kan helpen.