Bestuursrecht

application-form

Bestuursrecht

Elke Nederlandse burger komt regelmatig in contact met de overheid. Het bestuursrecht ziet op de relatie tussen burgers en de overheid. De algemene rechtsregels van het bestuursrecht staan in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Deze regels bestaan ter bescherming van burgers tegen de overheid. In de Awb is onder andere vastgelegd hoe de overheid besluiten moet voorbereiden, welke bevoegdheden de overheid heeft en welke handhavingssancties bestaan. Naast de Awb bestaan er ook andere bijzondere wetten, die de specifieke regels geven voor bijvoorbeeld horecabedrijven (de Drank- en horecawet), de kinderopvang (Wet kinderopvang) of de tabaksindustrie (de Tabaks- en Rookwarenwet).
Bestuursorganen nemen dagelijks besluiten en deze besluiten raken vaak de geadresseerden of derde- belanghebbenden, zoals de buren. Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van een besluit, kunt u daartegen een bezwaarschrift indienen, beroep instellen bij de rechter en eventueel een verzoek tot een voorlopige voorziening aanvragen.
Veel besproken onderwerpen:

  • Handhaving;
  • Vergunningen;
  • Omgevingsvergunning;
  • Sociaal zekerheidsrecht.

Handhaving:

Bestuursorganen hebben meerdere mogelijkheden om op te treden indien er voorschriften worden overtreden. In beginsel hebben zijn ook de plicht om te handhaven. Een belangrijk middel om een einde te maken aan een overtreding is het opleggen van een last onder dwangsom. Middels een last onder dwangsom wordt een overtreder aangeschreven om binnen een bepaalde termijn een einde te maken aan de overtreding. Indien de overtreder dit niet doet, dan verbeurt hij een dwangsom. Dit betreft een bedrag dat betaald moet worden ineens of per overtreding of per tijdseenheid met een bepaald maximum. Soms kiest het bestuursorgaan er voor om zelf een einde te maken aan de overtreding. Dit wordt bestuursdwang genoemd en doen zij op kosten van de overtreder.
Het komt ook steeds vaker voor dat bestuursorganen een bestuurlijke boete opleggen aan de overtreder. Anders dan bestuursdwang en een last onder dwangsom betreft dit een strafmaatregel, waarvan een afschrikkend effect van uit moet gaan en dus geen middel is om een einde te maken aan de overtreding. Wij houden ons dagelijks bezig met deze handhavingsbesluiten.

Vergunningen:

Veel ondernemers komen in aanmerking met vergunningen. Denk aan een Drank- en horecavergunning, omgevingsvergunning, evenementenvergunning, en een exploitatievergunning. Het aanvragen van een vergunning verloopt niet altijd zo gemakkelijk zoals men misschien zou verwachten. Zo blijkt uit de praktijk dat de meeste beslissingen op een aanvraag om een vergunning regelmatig niet tijdig worden genomen. Voor het beslissen op een aanvraag geldt in beginsel een termijn van acht weken. Dan is het ook nog mogelijk dat uw aanvraag om een vergunning wordt geweigerd of dat uw vergunning wordt ingetrokken.
Ondernemer of particulier: wordt u aanvraag geweigerd, vergunning ingetrokken of wordt er niet tijdig op uw aanvraag beslist? Dan kunnen wij namens u in rechte optreden.

Omgevingsvergunning

In het verleden was voor elke bouwactiviteit een aparte vergunning nodig. Denk aan een bouwvergunning, sloopvergunning of kapvergunning. Tegenwoordig zijn al deze vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning. Bij een verbouwing hoeft slechts één vergunning aangevraagd te worden. De omgevingsvergunning wordt in de meeste gevallen aangevraagd bij de gemeente. De gemeente toets de aanvraag aan de toepasselijke wet- en regelgeving, namelijk het bestemminsplan, de welstandnota, het bouwbesluit en de bouwverordening. Hierbij wordt gekeken of bouwplannen aansluiten bij het ruimtelijk beleid van de gemeente, of het op te richten gebouw architectonisch in de omgeving past en het voldoet aan de geldende technische en veiligheidsnormen.
Onze advocaten kunnen toetsen of voor uw bouwactiviteit een omgevingsvergunning nodig is en zo ja, welke voorwaarden gelden. Ook indien de gemeente weigert u de vergunning te verlenen, kunnen wij u bijstaan.

Sociaal zekerheidsrecht

Is uw bijstandsuitkering, WW of inkomsten uit de ziektewet ten onrechte stopgezet, gewijzigd of uw aanvraag geweigerd? Dan kunnen onze bestuursrechtadvocaten u ondersteunen in de bezwaarprocedure, beroepsprocedure en eventuele een voorlopige voorziening voor uw aanvragen.
Wij kunnen u ook ondersteunen met maatschappelijke voorzieningen vanuit de WMO, bijvoorbeeld bij het aanvragen van het persoonsgebonden budget (pgb). Het pgb is een budget dat personen met een chronische beperking of ziekte toegekend krijgen om zelfstandig zorgverleners in te huren voor de zorg die zij nodig hebben, vanwege de beperking die zij ondervinden.

Drank- en horecavergunning;

Wanneer u een restaurant of café wil beginnen en alcoholhoudende dranken voor gebruik in uw restaurant of café gaat verstrekken, dient u in het bezit te zijn van een Drank- en horecavergunning. Ook als u een slijtersbedrijf begint heeft u zo’n vergunning nodig.

In de Drank- en horecawet en de onderliggende besluiten en regelingen zijn eisen gesteld aan de leidinggevenden van het bedrijf en aan de ruimte waarin het horecabedrijf wordt uitgeoefend. Een leidinggevende dient bijvoorbeeld altijd minimaal de leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt, niet onder curatele te staan en niet van slecht levensgedrag zijn. Daarnaast dient de oppervlakte van een horeca-inrichting minimaal 35m2 te zijn en de plafondhoogte dient ten minste 2, 40 meter te zijn.

De drank- en horecavergunning is in beginsel voor onbepaalde tijd en blijft geldig totdat deze vervalt of wordt ingetrokken of er een nieuwe/ gewijzigde vergunning verstrekt wordt. De vergunning is (rechts)persoons gebonden en dient bij overname van het bedrijf door de andere (rechts)persoon opnieuw aangevraagd te worden. Verandering in het bedrijf, zoals wijziging van lokaliteiten kunnen ook leiden tot een nieuwe vergunning.

Exploitatievergunning;

Gemeenten kunnen ervoor kiezen om een horecabedrijf, waar bezoekers in het bedrijf kunnen eten en drinken vergunningplichtig te maken via de Algemene Plaatselijke Verordening van de betreffende gemeente. Gemeenten doen dit vaker in het geval er geen alcohol wordt geschonken en daarmee geen drank- en horecavergunning nodig is.

Het aanvragen van een exploitatievergunning kan om verscheidene reden misgaan. Vaak wordt de vergunning geweigerd omdat het horecabedrijf niet past binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Of omdat de aanvraag niet de juiste weergave is van de feitelijke exploitatie. Houdt u er rekening mee dat een exploitatievergunning (rechts)persoonsgebonden is. Bij overname van een horecabedrijf krijgt u niet automatisch een vergunning.

Bibob

Op grond van de Wet Bevordering Integriteit Beoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) hebben gemeenten meer bevoegdheden om een vergunningen te weigeren of in te trekken. Door middel van de Wet Bibob toetsen gemeenten of sprake is van ernstig gevaar dat de vergunning gebruikt zal worden voor het plegen van een strafbaar feit of ten behoeve van benutting van verkregen (crimineel) geld uit strafbare activiteiten.
Bij het aanvragen van een drank- en horecavergunning hanteren de meeste gemeenten een Bibob- vragenlijst. Deze vragenlijst dient door de aanvrager volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. De lijst bevat vragen over onder andere problemen van de ondernemer uit het verleden, denk aan betalingsgedrag, eventueel faillissementen en crimineel gedrag.
Nadat de vragenlijst door de gemeente is getoetst neemt zij de beslissing om de vergunning te verlenen, weigeren of advies in te winnen bij het Landelijk bureau Bibob. Het opvragen van een dergelijk advies kan het vergunningsproces doen vertragen. Het Landelijk bureau Bibob verricht namelijk op verzoek van de gemeente een ingrijpend onderzoek naar de integriteit van aanvrager en diens relaties.
Het advies van het Landelijk bureau Bibob kan zijn:
Er bestaat geen gevaar dat de vergunning gebruikt zal worden voor strafbare activiteiten;
Er bestaat een mindere mate van gevaar dat de vergunning zal worden gebruikt voor strafbare feiten.
Er bestaat ernstig gevaar dat de vergunning gebruikt zal worden voor strafbare feiten.

Is uw (horeca) vergunning geweigerd, ingetrokken op basis van de Wet Bibob? Neem dan contact met ons op.

Kansspelautomaten;

Veel horecaondernemer vinden het belangrijk om een speelautomaat in het bedrijf te hebben. Een speelautomaat kan voor extra inkomsten zorgen. Er mag echter niet in elk horecabedrijf en kansspelautomaat geplaatst worden. In de wetgeving is onderscheid gemaakt tussen hoog- en laagdrempelige horeca-inrichtingen. Het verschil zit in de soort activiteiten die plaatsvinden in het horecabedrijf. Cafés en restaurants waarbij de activiteiten in belangrijke mate gericht is op personen van 18 jaar en ouder en waar geen andere activiteiten plaatsvinden, waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend worden gezien als hoogdrempelig horeca. De hoofdactiviteit is dan het schenken van alcohol en/ of verzorgen van maaltijden. Kansspelautomaten mogen allen in hoogdrempelige inrichtingen worden geplaatst. Broodjeszaken, cafetaria’s, snackbars en discotheken worden in het algemeen gezien als laagdrempelige horeca-inrichtingen.
Bij creatief nadenken en handig omgaan met de ruimte is het mogelijk in uw bedrijf een hoogdrempelige inrichting te creëren en een kansspelautomaat neer te zetten. Wilt u meer informatie of uw mogelijkheden bespreken? Neem contact met ons op.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09

of


mail ons

Onze specialisten

Evy Panneflek Errol Opering