Ondernemingsrecht – Besloten Vennoot

application-form

Besloten Vennootschap / BV

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een van de meest gekozen rechtsvormen voor ondernemingen in Nederland. De BV wordt vaak gezien als ‘volwassen’ rechtsvorm, doordat de BV vaak volgt op een eerdere fase waarin de onderneming als eenmanszaak of vof (vennootschap onder firma) is gevoerd.

De grote voordelen van de BV zijn de uitsluiting van persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders (behoudens de bestuurdersaansprakelijkheid), de gemakkelijke overdraagbaarheid van het eigenaarsbelang middels aandelen, en de vastomlijnde juridische organisatie. En natuurlijk kunnen fiscale motieven ook een rol spelen bij de keuze voor een BV.

Flex-BV

De flex-BV is de benaming voor de BV die sinds 2012 met het nieuwe BV-recht kan worden opgericht. De bepalingen zijn ruimer geworden zodat het eenvoudiger en goedkoper is geworden om een BV op te richten.

Zo hoeft er geen startkapitaal van 18.000 euro meer te worden ingelegd, maar volstaat een euro al. Daarnaast is de bank- en accountantsverklaring komen te vervallen en is er meer vrijheid bij het invullen van de statuten.

Sinds de invoering van de flex-BV is het aantal oprichtingen van een BV met 20 tot 30 % gestegen. Uit onderzoek blijkt dat meer dan 70 procent van de ondernemers nu een startkapitaal van tussen de 1 en 100 euro kiest.

De wet schrijft in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de bepalingen voor bij rechtspersonen. De definitie die artikel 2:175 BW geeft luidt:
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven; de aandelen zijn niet vrij overdraagbaar.

Oprichting van een BV geschiedt bij notariele akte. Er wordt bij de notaris een Akte van Oprichting opgesteld, die de statuten bevat van de BV. De statuten beschrijven de regels en bepalingen waardoor de vennootschap zal worden geregeerd.

De statuten bevatten minimaal:

  • De naam, zetel en doel van de vennootschap
  • Het nominaal bedrag van de aandelen
  • De wijze waarop in de bestuurstaak wordt voorzien als het bestuur verhinderd is.

Iedere bestuurder heeft de verplichting de vennootschap te doen inschrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Aandelen

Een aandeel is een recht in de BV. De aandeelhouder heeft bepaalde rechten die bij wet zijn geregeld. Levering van een aandeel op naam in een BV geschiedt bij notariele akte. Tot 2012 gold er een plicht tot blokkeringsregeling. Deze verplichting is vervallen. De statuten mogen nu afwijkende regels geven.

Bestuur

Het bestuur wordt de eerste keer benoemd door de Akte van Oprichtingen, later door de Algemene vergadering van Aandeelhouders (Ava).
Bestuurders hebben een externe aansprakelijkheid. In geval van faillissement is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk, indien komt vast te staan dat het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dat een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

De Algemene vergadering van aandeelhouders

De ava heeft aanzienlijke rechten. Statutenwijziging, ontbinding, benoeming en ontslag van bestuurders, vaststelling van de jaarrekening. De Ava heeft alle bevoegdheden die niet toekomen aan het bestuur.

Iedere aandeelhouder heeft in beginsel stemrecht in de Ava. Er kunnen echter ook stemrechtloze aandelen zijn. Jaarlijks wordt ten minste een vergadering gehouden. De meeste besluiten worden met algemene meerderheid van stemmen genomen. De statuten kunnen echter een andere stemverdeling aangeven.

Raad van Commissarissen

De RvC is het orgaan dat ten behoeve van de aandeelhouders toezicht houdt op het bestuur. Het instellen van een RvC is niet verplicht, tenzij het een structuurvennootschap betreft.

Ondernemingsraad

De OR dient te worden ingesteld als er tenminste 50 personen werkzaam zijn in een onderneming. De Wet Ondernemingsraden (WOR) regelt de rechten en plichten van de OR. Er geldt een zekere mate van ontslagbescherming voor OR-leden, maar het is niet zo dat OR-leden nooit ontslagen kunnen worden.

Ondernemingen met minder dan 50 personen kunnen vrijwillig een OR instellen. Dit dient dan door de ondernemer te gebeuren. Ook kan hij besluiten een personeelsvertegenwoordiging in te stellen. Als er meer dan 10 maar minder dan 50 personen werkzaam zijn, is de ondernemer zelfs verplicht een personeelsvertegenwoordiging (pv) in te stellen als de meerderheid dit verlangt.
De pv heeft niet het adviesrecht dat de OR wel heeft.

Sommige ondernemers houden bewust het aantal personeelsleden onder de 50 om de verplichte OR te voorkomen. De OR heeft dan ook flink wat rechten en zeggenschap.

Maak nu een afspraak

 


020 210 90 09

of


mail ons

Onze specialisten

Carel Erasmus