Horeca advocaten
Verkoopt u als ondernemer weleens producten of diensten aan consumenten buiten een officiële verkoopruimte (anders dan op afstand), zoals bij uw klanten thuis, tijdens een excursie of in een restaurant of zaaltje? Let dan goed op, want voor u het weet is de colportage-regeling van toepassing. Deze regelgeving beoogt consumenten meer bescherming te bieden bij het aanschaffen van producten of diensten en kan vervelende gevolgen hebben voor uw bedrijfsvoering.


Verkoop buiten een verkoopruimte

Wanneer u op eigen initiatief met een consument een overeenkomst aangaat buiten een officiële verkoopruimte, zoals bijvoorbeeld op straat, via huis-aan-huisverkoop of tijdens een verkoopdemonstratie, is de colportage-regeling van toepassing. Dit is slechts anders indien de consument zelf het initiatief neemt voor het sluiten van het contract. Bij colportage hoeft de consument dus niet per se te zijn ‘overvallen aan de deur’. Ook als het bezoek vooraf is aangekondigd, kan er sprake zijn van colportage en in dat geval is de huidige colportage-regeling uit boek 6 van het Burgerlijk Wetboek op de gesloten overeenkomst van toepassing.

In artikel 6:230h BW zijn een aantal situaties opgenomen waarin de colportage-regeling niet van toepassing is, denk hierbij onder andere aan het sluiten van een reisovereenkomst, gokken, timeshare en overeenkomsten die zien op sociale dienstverlening, zoals jeugdzorg of sociale huisvesting.


Colportage-regeling

Conform deze colportage-regeling heeft een consument een bedenktijd van 14 kalenderdagen, indien de dienst of het product waar de overeenkomst betrekking op heeft een waarde heeft van minimaal € 50,-. De verkoper heeft hierin een informatieplicht. Zo bent u verplicht de consument voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst te informeren over de duur en de voorwaarden van de bedenktijd en de manier waarop de consument van de bedenktijd gebruik kan maken. Ook is het verplicht om de consument een modelformulier te verstrekken waarmee de overeenkomst kan worden ontbonden. Voldoet u niet aan uw informatieplicht of geeft u onjuiste informatie? Dan wordt conform artikel 6:230o lid 2 BW de bedenktijd verlengd, tot ten hoogste twaalf maanden (of twee weken nadat er alsnog aan de informatieverplichting is voldaan).
Twijfelt u over de toepasselijkheid of uitvoering van de colportage-regeling? Laat u dan goed informeren door een advocaat of jurist. Want niet-naleving van de regelgeving kan verstrekkende gevolgen hebben voor u als verkoper, van verlenging van de mogelijkheid voor de consument om het contract te ontbinden, tot mogelijke boetes van de Autoriteit Consument & Markt.
Heeft u naar aanleiding van deze blogpost nog vragen? Ik help u hier graag mee verder.

Carel Erasmus